Privacy

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Flanders Food Productions NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0860.605.276 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) (“wij” of “ons”) conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Onze vertegenwoordiger voor doeleinden van de AVG is mevrouw Veerle Pinxten, haar contactgegevens zijn:

 • mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be; en

 • adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België

1. Welke?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader (een deel) van onze activiteiten zijnde het aanwerven van personeel binnen Flanders Food Productions NV.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, adres);

 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);

 • bijkomende gegevens (vb. curriculum vitae).

2. Hoe, waarom en op welke basis?

 • wanneer u met ons per e-mail communiceert, verzamelen we uw naam, voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres of wanneer u zich registreert om de diensten van ons te gebruiken, vragen we uw naam, voornaam; e-mailadres, telefoonnummer en adres op om zaken met u af te handelen en gevraagde diensten aan te bieden; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, b) van de AVG, met name de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent of het nemen van maatregelen op uw verzoek alvorens een overeenkomst gesloten is; of

 • wanneer u onze website bezoekt en uw gegevens heeft ingevuld, verzamelen we uw naam, voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres en uw curriculum vitae (waarin verschillende persoonsgegevens zijn vermeld). Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks bezorgd aan ons HR departement met het oog op het evalueren van uw kandidatuur en de contactname met u te verzorgen; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, a) van de AVG, met name de toestemming.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hogervermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan onze medewerkers die actief zijn binnen ons (i) HR-departement (met het oog op de evaluatie van uw kandidatuur) en (ii) IT-departement die verantwoordelijk is voor het beheer van onze website.

4. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte

Uw gegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de Europese economische ruimte (“EER”) naar een land buiten de EER.

5. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens (zowel op papier als digitaal) niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met name maximaal vijf (5) jaar vanaf laatste interactie.

6. Automatische besluitvorming

Uw persoonsgegevens die aan ons worden verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Wij verkopen geen persoonsgegevens, noch worden deze commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van u persoonsgegevens. Wij hebben adequate veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd op onze website zodoende uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, mededeling of vernietiging.

Onze website maakt gebruikt van het SSL certificaat voor een beveiligde en geëncrypteerde verbinding. Daarnaast worden alle formulieren op onze website beschermd met een cross site forgery token . Ten slotte doen wij beroep op Craft CMS voor de beveiliging van op onze website, via volgende link vindt u de beveiliging die Craft CMS hanteert terug: https://craftcms.com/knowledge-base/security-faq#what-measures-have-been-implemented-to-secure-craft-at-a-core-level.

Verder hebben wij intern adequate veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd zodoende uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, mededeling of vernietiging. Zo worden de persoonsgegevens uitsluitend bewaard door het HR en IT departement die uitdrukkelijk de hoogte zijn van hun verplichtingen inzake de gegevensbescherming.

8. Cookies

a) Welke cookies worden gebruikt?

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw toestel. We gebruiken cookies zodat onze website u kan onthouden en u inhoud kan bieden die u waarschijnlijk zult vragen. We gebruiken ook cookies om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina's die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Cookies kunnen in de vorm of sessiecookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies worden van uw toestel verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw toestel staan tot ze zijn verwijderd of totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt.

Wij maken gebruik van volgende cookies:

 • PHP sessiecookies: deze cookies zijn technisch noodzakelijk en zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Zonder deze cookies zouden bepaalde essentiële functies van de website niet werken of niet voor bezoeker bewaard worden.

 • Analytische cookies: deze cookies (van derden) worden gebruikt om het functioneren van de website bij te houden en om inzicht te krijgen in hoe vaak en op welke wijze bepaalde onderdelen van de website gelezen worden. Hierdoor kunnen we de website en de communicatie middels de website verbeteren. De derden kan de informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens de derde verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben de derden niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere diensten. De informatie die de derde verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De volgende analytische cookies worden gebruikt op onze website:
  • Google Analytics:

  • Google Tag Manager;

  • Microsoft Clarity.

b) Hoe wordt de toestemming gegeven of geweigerd?

De website maakt voor het vragen van toestemming gebruik van een cookiebanner. Hier kan geselecteerd worden voor het gebruik van welke cookies wel of geen toestemming wordt gegeven door de bezoeker. De cookies waarvoor geen toestemming wordt gegeven, zullen vervolgens niet worden geplaatst bij het bezoek aan de website.

Bij het weigeren van toestemming voor het plaatsen van cookies, kunnen de website of bepaalde functies van de website minder goed functioneren.

De bezoeker kan in de browserinstellingen instellen dat bepaalde cookies op iedere website die hij bezoekt worden geblokkeerd. Waar deze functie zich bevindt, verschilt per browser.

c) Hoe lang worden de cookies bewaard?

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de cookie geplaatst is.

Sommige cookies zijn sessiegebonden, wat inhoudt dat na afloop van het bezoek van de website, de cookie verwijderd wordt.

Andere cookies hebben een bepaalde bewaartermijn, variërend van een aantal uur tot een onbepaalde termijn, maar nooit langer dan noodzakelijk.

De bewaartermijn kan worden nagegaan in onderstaand volledig overzicht van de cookies waar de website gebruik van maakt.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

Zowel, in voorkomend geval, voor wat betreft de contactname, in voorkomend geval, voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor sollicitatiedoeleinden, heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 1. recht op informatie, d.w.z. dat de onderneming de verplichting heeft om bepaalde gegevens aan u mee te delen.

 2. recht op inzage, d.w.z. u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Ook kan u een kopie krijgen van uw gegevens. 

  1. U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail of een aangetekende zending te versturen naar onze vertegenwoordiger (e-mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be / adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België). Deze mail / aangetekende zending bevat minstens uw naam en voornaam, een kopie van de recto zijde van uw identiteitskaart en heeft als onderwerp “Recht op informatie” dan wel “Recht op inzage”.

 3. recht op rectificatie, d.w.z. u heeft het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.

  1. U kan dit recht uitoefenen door een e-mail of aangetekende zending te versturen naar onze vertegenwoordiger (e-mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be / adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België). Deze mail / aangetekende zending bevat minstens uw naam en voornaam, een kopie van de recto zijde van uw identiteitskaart en heeft als onderwerp “Recht op rectificatie”.

 4. recht op gegevensverwijdering, d.w.z. u heeft het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

  1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

  2. u trekt uw toestemming in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

  3. u maakt bezwaar tegen de verwerking;

  4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

  5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke bepaling; en/of

  6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

  7. U kan dit recht als volgt uitoefenen door een e-mail of aangetekende zending te versturen naar onze vertegenwoordiger (e-mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be / adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België). Deze mail / aangetekende zending bevat minstens uw naam en voornaam, de reden van uw verzoek, een kopie van de recto zijde van uw identiteitskaart en heeft als onderwerp “Recht op gegevensverwijdering”. Uw aangetekende zending dient naast het voorgaande ook het adres te vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden.

  8. Wij zullen u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek en binnen de twee (2) maanden als er diepgaand onderzoek verricht moeten worden of in het geval dat wij een te groot aantal verzoeken zouden ontvangen een antwoord bezorgen op uw verzoek.

 5. recht op beperking van de verwerking, d.w.z. u heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen in de volgende gevallen:

  1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

  3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; en/of

  4. indien u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

  5. U kan dit recht als volgt uitoefenen door een e-mail of aangetekende zending te versturen naar onze vertegenwoordiger (e-mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be / adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België). Deze mail / aangetekende zending bevat minstens uw naam en voornaam, de reden van uw verzoek, een kopie van de recto zijde van uw identiteitskaart en heeft als onderwerp “Recht op beperking van de verwerking”. Uw aangetekende zending dient naast het voorgaande ook het adres te vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden.

  6. Wij zullen u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek en binnen de twee (2) maanden als er diepgaand onderzoek verricht moeten worden of in het geval dat wij een te groot aantal verzoeken zouden ontvangen een antwoord bezorgen op uw verzoek.

 6. recht op bezwaar tegen de verwerking, d.w.z. u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Wij zullen alsdan de verwerking staken behoudens indien er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wij zullen alsdan uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  1. U kan dit recht als volgt uitoefenen door een e-mail of aangetekende zending te versturen naar onze vertegenwoordiger (e-mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be / adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België). Deze mail / aangetekende zending bevat minstens uw naam en voornaam, de reden van uw bewaar, een kopie van de recto zijde van uw identiteitskaart en heeft als onderwerp “Recht op bewaar tegen de verwerking”. Uw aangetekende zending dient naast het voorgaande ook het adres te vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden.

  2. Wij zullen u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek en binnen de twee (2) maanden als er diepgaand onderzoek verricht moeten worden of in het geval dat wij een te groot aantal verzoeken zouden ontvangen een antwoord bezorgen op uw verzoek.

  3. Het kan gebeuren dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek. Het spreekt echter voor zich dat we u in dat geval een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen bezorgen.

 7. recht op overdraagbaarheid, d.w.z. u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere partij over te dragen, indien:

  1. de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en

  2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U kan dit recht als volgt uitoefenen door een e-mail of aangetekende zending te versturen naar onze vertegenwoordiger (e-mail: vpinxten@flandersfoodproductions.be / adres: John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, België). Deze mail / aangetekende zending bevat minstens uw naam en voornaam, precisering van de respectievelijke bestanden en het type van verzoek, een kopie van de recto zijde van uw identiteitskaart en heeft als onderwerp “Recht op overdracht van persoonsgegevens”. Uw aangetekende zending dient naast het voorgaande ook het adres te vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden.

Wij zullen u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek en binnen de twee (2) maanden als er diepgaand onderzoek verricht moeten worden of in het geval dat wij een te groot aantal verzoeken zouden ontvangen een antwoord bezorgen op uw verzoek.

U moet echter weten dat wij het recht hebben om uw verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens te weigeren. Dit recht is namelijk uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die verzameld werden op basis van uw toestemming. Verder mag dit recht evenmin afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden, van wie de gegevens deel zouden uitmaken van de gegevens die overgedragen zouden worden naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

10. Wijzigingen

Dit privacy beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens kan op elk moment gewijzigd worden, met name om in orde te zijn met eventuele wetgevende of reglementaire wijzigingen en met de evolutie van onze diensten.

De belangrijke wijzigingen die aangebracht zouden worden, zullen via onze website of per e-mail gemeld worden en dat in de mate van het mogelijke minstens dertig dagen voor hun inwerkingtreding. Wanneer we wijzigingen van dit privacy beleid zullen publiceren, zullen we de datum van de “laatste wijziging” bovenaan het privacy beleid aanpassen.

We raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen om te weten hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Disclaimer

Alle informatie en beeldmateriaal op de site zijn eigendom van Flanders Food Productions. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie, huisstijl of beeldmateriaal, dat op deze site staat openbaar te maken, te bewerken, te gebruiken of te verspreiden.